Parinti Tematice

Isihie Sinaitul

Către Teodul

Scurt cuvânt de folos sufletului și mântuitor despre trezvie și virtute

Așa numitele cuvinte despre împotrivire și rugăciune

 

Suta întâia

 

1. Trezvia este o metodă duhovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, izbăvește pe om cu totul de gânduri și cuvinte pătimașe și de fapte rele; urmărită astfel, ea îi dăruiește apoi cunoștința sigură a lui Dumnezeu cel necuprins, atât cât e cu putință, și dezlegarea tainelor dumnezeiești și ascunse. Ea împlinește toată porunca lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament și aduce tot binele veacului ceva să vie. Ea e propriu zis curăția inimii, care, din pricina măreției și a frumuseții ei, sau mai bine zis din neatenția și negrija noastră, e azi atât de rară printre monahi. Pe aceasta o fericește Hristos, zicînd: "Fericiți cei curați cu inima căci aceia vor vedea pe Dumnezeu". Așa fiind, ea se cumpără foarte scump. Trezvia dăinuind mult în om, se face călăuză a vieții drepte și plăcute lui Dumnezeu. Iar urcușul în aceasta ne deprinde cu con­templația și cu felul cum trebuie să punem în mișcare, în chip cuvenit, cele trei părți ale sufletului și să ne pă­zim fără greșeală simțurile. Ea sporește în fiecare zi cele patru virtuți generale, în cel ce se împărtășește de ea.

2. Marele legiuitor Moise, mai bine zis Duhul Sfânt, arătând lipsa de cusur, curățenia, lărgimea cuprin­zătoare și puterea înălțătoare a acestei virtuți, și învățându-ne cum trebuie să o începem și să o deprin­dem, zice: "Ia aminte la tine, să nu fie vreun cuvânt as­cuns în inima ta". Cuvânt ascuns numește arătarea, ca simplu gând, a vreunui lucru rău, urât de Dumnezeu.2 Pe aceasta Părinții o numesc momeală (atac) aruncata în inimă de diavolul. Îndată ce aceasta se arata minții, îi urmează gândurile noastre, care intră în vorbă cu ea în chip pătimaș.

3. Trezvia e calea a toată virtutea și porunca lui Dumne­zeu. Ea e numită și liniștea inimii (isihia). Iar desăvârșită pînă la golirea de orice nălucire, e tot ea și pază a minții.

4. Cel ce s-a născut orb nu vede lumina soarelui. Tot așa cel ce nu e călăuzit de trezvie nu vede cu îmbelșugare razele harului de sus, nici nu se va slobozi de lucrurile, de cuvintele și de gândurile rele și urâte de Dumnezeu. Acesta la moarte nu va scăpa liber de căpeteniile tarta­rului.     

 5. Atenția e liniștea  neîncetată a inimii față de orice gând. Ea răsuflă și cheamă pururea și neîncetat numai pe Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, și împreună cu El se împotrivește cu bărbăție vrăjmașilor. și numai Lui se mărturisește, care are toată puterea să ierte păcatele. Dar îmbrăcându-se neîncetat, prin această chemare, în Hristos, care singur cunoaște în chip ascuns inimile, sufletul încearcă în tot felul să ascundă de toți oamenii dulceața lui și lupta dinăuntru, ca nu cumva vicleanul să facă să înainteze răutatea lui și să surpe, pe nebăgate de seamă, lucrarea cea bună.

6. Trezvia e fixarea stăruitoare a gândului și așezarea lui în poarta inimii ca să privească gândurile hoțești care vin și să asculte ce zic și ce fac ucigașele și care este chipul făurit și înălțat de diavoli, care încearcă să amăgească nuntea prin năluciri. însușindu-ne aceste osteneli, ele ne învață, cu multă știință, iscusința războiului minții.

7. Frica îndoită, părăsirile din partea lui Dumnezeu și întâmplările povățuitoare ale încercărilor dau naștere atenției ca supraveghetoare continuă în mintea omului, care încearcă astfel să astupe izvorul gândurilor și faptelor rele. Pentru ea sunt deci și părăsirile și încer­cările neașteptate din partea lui Dumnezeu, pentru îndreptarea vieții noastre. și mai ales pentru cei ce au gustat odihna acestei bunătăți, dar pe urmă sunt fără grijă. Iar continuarea naște deprinderea; iar aceasta o îndesire a trezviei; în sfârșit aceasta, prin însușirea ei, face cu putință contemplarea liniștită a războiului de mai înainte. Ei îi urmează rugăciunea stăruitoare a lui Iisus și liniștea dulce și fără năluciri a minții și starea care vine din Iisus.

8. Cugetarea fixându-se și chemând pe Hristos împo­triva vrăjmașilor și căutându-și scăparea la El, ca o fiară înconjurată de mulți câini, și așezându-se pe sine înăun­trul cetății, privește cu mintea de departe asalturile spirituale ale nevăzuților vrăjmași; iar prin faptul că stă mereu cu Făcătorul de pace Iisus împotriva lor, rămâne nevătămată de ei.

9. Dacă ești veghetor, ți s-a dat să fii și văzut prezent din orele de dimineață, dar să și vezi pe alții. știi ce zic; iar de nu, fii cu luare aminte și vei înțelege.

10. Corpurile mărilor constau din apă multă. Iar ființa și fundamentul trezviei, al atenției, al liniștii sufletești adânci și abisul vederilor fericite si negrăite, al smereniei recunoscătoare, al dreptății și al dragostei constă din trezvia cea mai deplină și din rugăciunea fără gânduri a lui Iisus Hristos, care trebuie făcută strâns și des, neîncetat și cu osteneală, fără să slăbești.

11. "Nu tot cel ce-Mi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu”. Iar voia Tatălui aceasta e: Cei ce iubiți pe Domnul, urâți cele rele”. Așadar, deodată cu rugăciunea lui Iisus Hristos, să urâm și gândurile rele; și iată că am făcut voia lui Dumnezeu.

12. Domnul nostru și Dumnezeu cel întrupat ne-a pus înainte ca pildă a toată virtutea și ca model al întregului neam omenesc și ca ridicare din vechea cădere viața Sa a tot virtuoasă în trup, ca pe o zugrăvitură. Iar împreună cu toate virtuțile Sale, pe care ni le-a arătat, este și aceea că după Botez, suindu-se în pustie, începe lupta mintală cu post, diavolul apropiindu-se de El ca de un om sim­plu. și prin acest mod al biruinței, Stăpânul ne-a învățat și pe noi, nevrednicii, cum trebuie să purtăm lupta față de duhurile răutății, adică în smerenie, cu post, cu rugăciune și cu trezvie; El care n-avea trebuință de ele, ca cel ce era Dumnezeu și Dumnezeul Dumnezeilor.

13. Iar câte sunt, după mine, felurile (modurile) trez­viei, în stare să curețe mintea, treptat, de gândurile pătimașe, iată că nu mă voi lenevi să ți le însemnez într-un grai neîmpodobit și nemeșteșugit. Căci n-am socotit că, asemenea povestirilor de război, să ascund în acest tratat folosul prin cuvinte, mai ales pentru cei mai simpli. Iar tu, fiule Teodule, ia aminte la cele ce. citești.

14. Așadar, un fel (mod) al trezviei e să-fi supraveghezi des fantezia,5 adică atacul ca, neavând fantezia la dispoziție, Satana să nu poată făuri gânduri mincinoase, pentru a le înfățișa minții spre amăgire mincinoasă.

15. Altul constă în a avea pururea inima tăcând adânc si liniștită de orice  gând; și să ne rugăm.

16. Altul să chemăm cu smerenie neîncetat pe Domnul Iisus Hristos în ajutor.

17. Alt mod stă în a avea în suflet neîncetat amintirea morții.

18. Toate aceste lucrări, iubitule, împiedică gândurile rele, ca niște portari. Iar despre trebuința de a căuta la cer și a socoti pământul ca nimic, lucru de folos împreună cu altele, voi grăi în alt loc mai pe larg, dacă Dumne­zeu îmi va da cuvânt

19. Dacă tăiem numai pentru puțină vreme pricina patimilor și ne ocupăm cu vederile duhovnicești, dar nu stăruim în ele, făcând din aceasta lucrul nostru, cu ușurință ne întoarcem iarăși la patimile trupului, fără să culegem alt rod de acolo, decât întunecarea desăvâr­șită a minții și abaterea spre cele materiale.

20. Cel ce se luptă înlăuntru trebuie să aibă în aceeași clipă aceste patru: smerenie, atenție deplină, împotrivire și rugăciune. Smerenie - fiindcă lupta lui este față de dracii cei mândri, potrivnici smereniei; și ca să aibă în mâna inimii ajutorul lui Hristos, pentru că Hristos urăște pe cei mândri. Atenție - ca să-și facă inima pururea fără de nici un gând, chiar bun dacă ar părea. Împotrivire - pentru ca atunci când ar cunoaște cu agerime pe cel ce vine, îndată să se opună cu mânie celui viclean. "și voi răspunde, zice, celor ce mă ocăresc: oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu?"7 Rugăciune - ca îndată după împotrivire să strige către Hristos într-un suspin negrăit; și atunci cel ce se luptă va vedea pe vrăjmaș risipindu-se prin numele sfânt și închinat al lui Iisus Hristos, ca praful de vânt, sau ca fumul ce se mistuie, împreună cu nălucirile lui.

21.Cel ce nu are rugăciune curată de gânduri nu are armă pentru luptă. Iar rugăciune numesc pe aceea care  se lucrează necontenit în adâncurile sufletului, ca prin chemarea lui Iisus vrăjmașul ce se luptă într-ascuns să fie biciuit și ars.

22. Tu ești dator să privești cu o căutătură ageră și încordată a minții, ca să cunoști pe cei ce intră. Iar cunoscându-i, îndată să zdrobești, prin împotrivire, capul  șarpelui. și o dată cu aceasta, strigă cu suspin către  Hristos și vei simți ajutorul nevăzut dumnezeiesc și atunci vei vedea luminând departe curăția și dreptatea inimii.

23. Precum cel ce ține în mână o oglindă, dacă stă în mijlocul multora și privește în ea își vede fața așa cum este, dar vede și pe a altora, care se apleacă spre aceeași oglindă, tot astfel cel ce se apleacă spre inima sa își vede starea sa în ea, dar vede și fețele negre ale Arapilor spirituali.

24. Dar mintea nu poate să biruiască nălucirea dră­cească numai prin sine. Să nu cumva să îndrăznească aceasta. Căci fiind vicleni, se prefac că sunt biruiți, dar pe de altă parte o fac să cadă prin slava deșartă. Prin chemarea lui Iisus însă

25. Vezi să nu-ți faci păreri înalte despre tine, ca Israel cel de odinioară, și să te predai și tu vrăjmașilor spiri­tuali. Căci acela, fiind izbăvit de Egipteni prin Dumne­zeul tuturor, și-a născocit sie-și ca ajutor idol turnat.

26. Iar prin idol turnat să înțelegi mintea noastră slabă, care, câtă vreme cheamă pe Iisus Hristos împotriva duhurilor răutății, le izgonește ușor și cu știință măiastră pune pe fugă puterile nevăzute și războinice ale vrăjma­șului. Dar când îndrăznește nesăbuită să se reazeme cu totul pe sine, se rostogolește ca pasărea zisă Oxypteros (repede zburătoare). "Spre Dumnezeu, zice, a nădăjduit inima mea și am fost ajutat si a înflorit iarăși trupul meu”.8 Sau: "Cine, afară de Domnul, mă va ridica pe mine și va sta împreună cu mine împotriva nenumăra­telor gânduri uneltite cu viclenie?"9 Iar cel ce se nădăjdu­iește în sine și nu în Dumnezeu va cădea cădere jalnică.

27 Chipul și rânduiala liniștii inimii acesta este: Dacă vrei să lupți, să-ți fie mica gânganie a păianjenului pururea pildă. Iar de nu, încă nu te-ai liniștit cum trebuie cu mintea. Acela vânează muște mici. Iar tu, dacă faci așa și vrei să-ți câștigi liniștea sufletului cu osteneală, nu înceta să ucizi pururea "pruncii babilonești”. Căci pentru această ucidere vei fi fericit de Duhul Sfânt, prin David.

28. Precum nu e cu putință să se vadă Marea Roșie pe cer în mijlocul stelelor și precum nu poate omul să umble pe pământ fără să respire aerul acesta, așa nu e cu putință să ne curățim inima noastră de gânduri pătimașe și să izgonim pe vrăjmașii spirituali din ea, fără chemarea deasă a lui Iisus Hristos.

29. Dacă petreci pururi în inima ta cu cuget smerit cu pomenirea morții, cu învinuirea de sine, cu împotri­vire si cu chemarea lui Iisus Hristos și umbli cu luare aminte în fiecare zi cu aceste arme, pe calea strâmtă, dar aducătoare de bucurie și de desfătare a minții, vei ajunge la sfintele vedenii (contemplații) ale Sfinților și ți se vor lumina taine adânci de către Hristos, "în care sunt ascunse comorile înțelepciunii și ale cunoștinței"10 și "în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii trupește".11 Căci vei simți lângă Iisus că Duhul Sfânt saltă în sufletul tău. Pentru că de la El se luminează mintea omului să privească cu fața descoperită. "Căci nimeni nu numește pe Iisus Domn, fără numai în Duhul Sfânt",12 care adeverește în chip tainic pe Cel căutat.

30. Dar iubitorii de învățătură trebuie să mai știe și aceea că pizmașii draci adeseori ascund și retrag de la noi războiul, pizmuindu-ne vrăjmașii pentru folosul, cunoștința și urcușul spre Dumnezeu ce le-am avea din război și pentru ca, nepurtând noi de grijă, să ne răpească fără de veste mintea și să ne facă iarăși neatenți cu cugetul. Căci scopul necontenit și lupta lor este să nu ne lase să fim cu luare aminte la inima noastră, cunoscând bogăția adunată în suflet din atenția de fiecare zi. Dar noi să ne ridicăm atunci cu pomenirea Domnului nostru Iisus Hristos spre vederi

(contemplații) duhovnicești și războiul iarăși vine în minte; dar toate să le facem numai cu sfatul, ca să zic așa, al Domnului însuși, și cu smerenie.

31. Căci petrecând în chinovie, trebuie să tăiem toată voia noastră din proprie hotărâre și cu dragă inimă însuși Dumnezeu fiind cu proestosul nostru. și așa să ne facem și noi ca niște lucruri de vânzare, lipsite de voință. Iar ca metodă în acestea se cuvine să nu punem în mișcare iuțimea fără judecată și împotriva fini, și pe urmă să ne aflăm fără îndrăzneală în războiul nevăzut. Căci voia noastră, netăiată de noi de bună voie, obișnuiește să se mânie pe cei ce încearcă să o taie fără să vrem. Iar din aceasta, iuțimea stârnindu-se cu lătrături rele, nimicește cunoștința luptei, pe care abia cu multă osteneală a putut-o dobândi. Căci iuțimea are putere stricătoare. Dacă e mișcată spre gânduri drăcești, le strică și le omoară pe acelea; dacă iarăși se tulbură împotriva oamenilor, strică gândurile cele bune din noi. Așadar iuțimea, precum văd, e stricătoare a oricărui fel de gânduri, fie rele, fie de-a dreapta, dacă se nimeresc. Căci ea ni s-a dat de Dumnezeu ca armă și ca arc, dacă nu e folosită în amândouă părțile. Iar dacă lucrează în chip diferit, e stricătoare. Căci eu am cunoscut un câine, de altfel îndrăzneț împotriva lupilor, care sfâșia oile.

32. Astfel trebuie să fugim de semeție, ca de veninul de aspidă și să ocolim multele întâlniri ca pe niște șerpi și pui de vipere. Căci acestea pot să ne ducă repede la desăvârșita uitare a războiului celui dinlăuntru și să coboare sufletul de la bucuria înaltă, pe care o are inima din curăție. Fiindcă blestemata uitare se opune atenției ca apa focului și în toată vremea o războiește cu puterea. Căci de la uitare ajungem la negrijă, iar de la negrijă la dispreț la lâncezeală și la pofte necuviincioase. și așa ne întoarcem iarăși îndărăt, ca și câinele la vărsătura sa. Să fugim așadar de semeție, ca de un venin de moarte. Iar răul uitării și cele ce izvorăsc din ea le vindecă sigur paza mintii si chemarea neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos. Căci fără El nu putem face nimic.

33. Nu se întâmplă și nu e cu putință să te împriete­nești cu șarpele și să-1 porți la sân, nici să dezmierzi, să slujești și să iubești în tot chipul trupul (afară de cele de trebuință și de nevoie) și să îngrijești totdeodată de virtutea cerească. Căci șarpele mușcă pe cel ce-1 îngri­jește, iar trupul întinează în plăceri pe cel ce-1 slujește. Când trupul greșește, să fie lovit fără cruțare ca un rob fugar, plin de must, să cunoască pe stăpânul biciului. Să nu petreacă în crâșmă; țărâna stricăcioasă, roaba și întunecata să nu uite pe stăpâna nestricăcioasă.13 Până la moarte să nu te încrezi în trupul tău. "Voia trupului este dușmană lui Dumnezeu",14 căci nu se supune legii lui Dumnezeu; și "trupul poftește împotriva duhului” "Iar cei ce sunt în trup nu pot plăcea lui Dumnezeu”. Noi însă nu suntem în trup, ci în duh.  

34. Lucrul înfrânării e să miște pururea mânia spre războiul dinlăuntru și spre disprețuirea de sine; al înțelepciunii să miște rațiunea spre trezvie deplină și necontenită și spre contemplarea duhovnicească; al dreptății să îndrepte partea poftitoare spre virtute și Dumnezeu; iar al Bărbăției să călăuzească cele cinci simțuri și să le păzească să nu se întineze prin ele omul nostru cel dinlăuntru, care este inima, și cel dinafară, care este trupul.

35. "Peste Israel mărirea Lui;"17 adică peste mintea văzătoare coboară frumusețea slavei lui Dumnezeu, pe cât e cu putință. "și puterea Lui în nouri", adică în sufletele luminoase, care privesc în dimineți spre Cel ce șade de-a dreapta Tatălui și le trimite lumină, așa cum își trimite soarele razele sale în nourii curați, arătându-și frumusețea sa.                                        

36. Păcătuind unul, zice dumnezeiasca Scriptură, va pierde bunătate mare, adică păcătuind mintea, pierde mâncărurile și băuturile de ambrozie din capitolul dinainte.

37. Nu suntem mai tari ca Samson, nici mai înțelepți ca Solomon, nici mai cunoscători ca David, nici mai iubitori de Dumnezeu ca Petru verhovnicul. Să nu ne încredem, așadar, în noi. Căci zice Scriptura: "Cel ce se încrede în sine va cădea cădere jalnică.”

38. Să învățăm de la Hristos smerită cugetare; de la David umilință; iar de la Petru să plângem pentru căde­rile ce ni se întâmplă. Dar să nu deznădăjduim ca Samson, ca Iuda și ca Solomon cel prea înțelept.

39. "Căci diavolul umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită",18 împreună cu puterile sale. Prin urmare, să nu înceteze niciodată atenția inimii, trezvia, împotrivirea și rugăciunea către Hristos Iisus, Dumne­zeul nostru. Căci ajutor mai mare, afară de Iisus, nu vei afla în toată viața ta. Fiindcă numai Domnul singur cunoaște, ca Dumnezeu, vicleniile, meșteșugirile și înșe­lăciunile dracilor.

40. Așadar sufletul să se încreadă în Hristos și să-1 cheme pe El și să nu se înfricoșeze nicidecum. Căci nu luptă singur, ci cu înfricoșatul Împărat Iisus Hristos, Făcătorul tuturor celor ce sunt, trupești și netrupești, sau văzute și nevăzute.

41. Precum ploaia cu cât mai multă cade pe pământ cu atât îl înmoaie mai mult, așa și sfântul nume al lui Iisus, strigat de noi fără gânduri, cu cât îl chemăm mai des, înmoaie pământul inimii noastre și îl umple de bucurie și veselie.

42. Cei neîncercați e bine să știe și aceasta, că noi cei greoi și povârniți spre pământ cu trupul și cu cugetul nu putem în nici un alt chip, decât prin necontenita trezvie a minții și prin chemarea lui Iisus Hristos, Dum­nezeul și Făcătorul nostru, să biruim pe vrăjmașii netru­pești și nevăzuți, care ne vreau răul și sunt iscusiți în a ni-1 face, care sunt ageri și ușori și încercați în războiul pe care-1 poartă din anii de la Adam și până astăzi. De aceea celor neîncercați rugăciunea lui Iisus Hristos să le fie mijlocul de a proba și de a cunoaște binele. Iar celor încercați să le fie făptuirea, probarea și liniștea cel mai bun mod și învățător al binelui.

43. Precum copilul mic și fără răutate, văzând pe vreun făcător de năluciri, se bucură și se ia după el din nevinovăție, așa și sufletul nostru, fiind simplu și bun (căci așa a fost creat de bunul Stăpân) se desfată de momelele nălucirilor diavolului; și, amăgit, aleargă spre cel rău ca la cineva bun, precum aleargă porumbița spre cel ce întinde curse puilor ei. și așa își amestecă gân­durile sale cu nălucirea momelii diavolești. Dacă întâlnește fața unei femei frumoase, sau altceva oprit cu totul de poruncile lui Iisus Hristos, voiește să plănuiască ceva cu ele, ca să prefacă în faptă ceea ce i s-a arătat frumos. și atunci, căzând la consimțire, preschimbă, prin mijlocirea trupului, în faptă nelegiuirea din cugetare, spre osânda proprie.19           

44. Acesta-i meșteșugul vicleanului; și cu aceste săgeți otrăvește tot sufletul. De aceea nu e fără primejdie să lăsăm să intre în inima noastră gândurile, înainte ca mintea să ne fi fost mult cercată în război, și mai ales la început. Fiindcă într-o clipă sufletul nostru se încântă de momelile diavolești, se îndulcește de ele și le urmea­ză. Ci trebuie numai să le înțelegem și îndată să le tăiem de cum răsar și ne atacă (ne momesc). Dar după ce, prin războire îndelungată în acest lucru minunat, mintea s-a exercitat în el și-1 înțelege și a dobândit deprinderea neîncetată a războiului, încât pătrunde cu adevărat gândurile, și cum zice Proorocul: "Poate stăpâni ușor vulpile cele mici", atunci trebuie să lase gândurile să vină înăuntru, apoi să le războiască în Hristos, să le vădească cu știință și să le doboare.

45. Precum e cu neputință ca printr-un șanț să" treacă foc și apă deodată, tot așa este cu neputință să intre în inimă păcatul, de nu va bate mai întâi în ușa inimii prin nălucirea momelii viclene.

46. Întâi este momeala (atacul); al doilea, însoțirea sau amestecarea gîndurilor noastre cu ale dracilor vicleni, al treilea, consimțirea (învoirea) minții de a se afla între cele două feluri de gânduri ce se sfătuiesc în chip păcătos; al patrulea este fapta din afară, sau păcatul. Dacă, prin urmare, mintea va fi atentă prin trezvie, prin împotrivire și chemarea Domnului Iisus, va pune pe fugă nălucirea momelii de la răsărirea ei, cele ce urmează din ele rămânând fără împlinire. Căci cel viclean, fiind minte netrupească, nu poate amăgi altfel sufletele decât prin nălucire și gânduri. Despre momea­lă David zice: "În dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului"22 și celelalte; iar despre consimțire, marele Moise zice: „Si nu te vei învoi cu ei".

47. Mintea cu minte se încaieră la luptă în chip nevă­zut; mintea drăcească cu mintea noastră. De aceea e de trebuință să strigăm către Hristos ca să depărteze mintea drăcească, iar biruința să ne-o dea nouă, ca un iubitor de oameni.

48. Chip al liniștii din inimă să-ți fie cel ce are o oglindă și se uită în ea; și atunci vei vedea cele scrise spiritual în inima ta, rele și bune.

49. Ia seama să nu ai niciodată în inima ta nici un gând, nici nerațional, nici rațional, ca așa să cunoști cu ușurință pe cei de alt neam, adică pe cei întâi născuți ai Egipte­nilor.

50. Cât de bună, de plăcută, de luminoasă și de dulce, cât de frumoasă și de strălucitoare virtute este trezvia, călăuzită de Tine, Hristoase, pe drum bun și umblând cu multă smerenie a minții omenești, care veghează. Căci își întinde până la mare și până în adâncul vederilor ramurile ei și până la râurile tainelor desfătătoare și dumnezeiești mugurii ei; și adapă mintea, arsă de multă vreme, din pricina necredinței, de sărătura duhurilor rele și a cugetului dușmănos al trupului, care este moar­te.

51. Trezvia se aseamănă scării lui Iacov, deasupra căreia stă Dumnezeu și pe care umblă Sfinții îngeri. Căci șterge din noi tot răul. Ea taie vorbăria, ocărârea și toată lista relelor văzute, neîngăduind să  fie lipsită, din pricina lor, nici măcar pentru puțină vreme de dulceața proprie.

52. Să o cultivăm, frații mei, pe aceasta cu râvnă. și zburând în vederile ei cu cuget curat, împreună cu Iisus, să începem a ne privi păcatele noastre și viața de mai înainte. Ca frânți și umiliți de amintirea păcatelor noastre, să avem nedezlipit de noi ajutorul lui Iisus Hristos, Domnul nostru, în războiul nevăzut. Căci de ne vom lipsi de ajutorul lui Iisus, prin mândrie, sau slavă deșartă, sau iubire de noi înșine, vom pierde curăția inimii, prin care Dumnezeu se face cunoscut omului; fiindcă pricină a bunului al doilea, precum ni s-a făgăduit, este cel dintâi.

53. Mintea atentă la lucrarea ei ascunsa va dobândi împreună cu celelalte bunuri, care izvorăsc din lucrarea neîncetată a păzirii de sine, si izbăvirea celor cinci simțuri de relele din afara. Căci fiind neîncetat atentă prin virtutea și prin trezvia sa, și vrând să se desfăteze cu gândurile cele bune, nu îngăduie să fie furată prin cele cinci simțuri, când se apropie de ea gândurile materiale și deșarte. Ci cunoscând înșelăciunea lor, le retrage de cele mai adeseori înlăuntrul său.

54. Stăruie înlăuntrul minții si nu vei obosi în ispite; dar dacă pleci de acolo, rabdă cele ce-ți vin asupra.

55. După cum celor ce s-au hrănit fără socoteală le folo­sește absintul amar, așa celor cu purtări păcătoase le e de folos să pătimească rele.

56. Deci de nu vrei să pătimești rele, să nu vrei nici să faci rele. Pentru că lucrul dintâi urmează fără abatere celui de al doilea. Căci ceea ce seamănă fiecare, aceea va și secera. Semănând deci cu voia cele rele, și secerându-le fără voie, suntem siliți să ne minunăm de dreptatea lui Dumnezeu.

57.  Mintea se orbește prin aceste trei patimi: prin iubirea de argint, prin slava deșartă și prin plăcere.

58. Cunoștința și credința, tovarășele firii noastre, nu se slăbesc pentru nimic altceva, decât din pricina acelora.

59 Iuțimea, mânia, războaiele, uciderile și toată lista celorlalte rele, din pricina acelora s-au întărit atât de mult între oameni.

60. Cel ce nu cunoaște adevărul, acela nu poate nici să creadă cu adevărat. Căci cunoștința premerge după fire credinței. Cele spuse de Scriptură n-au fost spuse numai ca să le înțelegem, ci ca să le și facem.

61. Să ne apucăm deci de lucru. Căci înaintând așa, pas cu pas, vom afla că nu numai nădejdea în Dumne­zeu, ci și credința tare, cunoștința mai lăuntrică, izbăvi­rea de ispite, darurile harismelor, mărturisirea din inimă și lacrimile stăruitoare le vin credincioșilor numai prin rugăciune; dar nu numai acestea, ci și răbdarea necazu­rilor ce vin peste noi, iertarea sinceră a aproapelui, cunoașterea legii duhovnicești, aflarea dreptății lui Dumnezeu, cercetarea Duhului Sfânt, darea comorilor duhovnicești și toate câte le-a făgăduit Dumnezeu să le dea oamenilor credincioși, atât aici cât și în veacul viitor. Scurt vorbind, este cu neputință ca sufletul să se arate după chipul lui Dumnezeu altfel decât prin darul (harisma) lui Dumnezeu și prin credința omului, stăruind în minte cu multă smerenie de cuget și cu rugăciunea ce nu se împrăștie.

62.  Am spus din experiență că este cu adevărat un mare bun ca cel ce voiește să-și curățească inima să che­me necontenit pe Domnul Iisus împotriva vrăjmașilor spirituali. Dar iată cum se acoperă cuvântul spus de mine din experiență cu mărturiile Scripturii: "Pregătește-te, zice, Israile, să chemi numele Domnului Dum­nezeului Tău". Iar Apostolul zice: "Rugați-vă neîn­cetat".23 Domnul nostru de asemenea zice: "Fără de Mine nu puteți face nimic; cel ce rămâne întru Mine și Eu întru el, acela aduce rod mult".24 și iarăși: "De nu va rămânea în Mine, se va scoate afară ca mlădița".25 Mare bun este rugăciunea. Căci ea cuprinde toate bunurile, ca una ce curățește inima, în care Dumnezeu se face văzut celor credincioși.                              .

63. Bunul smereniei e greu de câștigat. Aceasta fiindcă e aducător de înălțare și iubit de Dumnezeu și pierzător aproape al tuturor relelor urâte de Dumnezeu și află­toare în noi. Vei afla ușor într-un om lucrările parțiale ale altor virtuți. Dar căutând în el mireasma smereniei, anevoie o vei găsi. De aceea trebuie multă trezvie pentru a dobândi bunul acesta. Scriptura zice că diavolul este necurat, fiindcă a lepădat de la început acest bun al smeritei cugetări și a iubit mândria. De aceea e și numit duh necurat în toate Scripturile. Căci ce necurăție tru­pească poate să-și adune cel ce este cu totul necorporal, netrupesc, neașezat într-un loc, ca să i se zică, din această latură, necurat? Este vădit că din pricina mândriei a fost numit necurat, deoarece din înger curat și luminos s-a arătat pe urmă spurcat. Căci necurat este înaintea Domnului tot cel ce se înalță cu inima. Fiindcă primul păcat este, zice, mândria. De aceea a zis și mândrul Faraon: "Pe Dumnezeul tău nu-1 știu și pe Israel nu-1 voi lăsa să plece".26

64. Sunt multe lucrările minții, care pot să ne aducă darul bun al smeritei cugetări, dacă vom fi cu grijă la mântuirea noastră. De pildă, amintirea păcatelor cu cuvântul, cu fapta și cu gândul și alte multe ajută la sporirea smeritei cugetări, dacă sunt adunate în contem­plație. Smerenie adevărată câștigi cineva și când mărește în sine faptele săvârșite în fiecare zi de cei apro­piați între care petrece și le pune alăturea cu ale sale. În felul acesta, văzând mintea puținătatea proprie și cât e de departe de desăvârșirea fraților, omul se va socoti pe sine pământ și cenușă și nu om, ci un câine oarecare, ca unul ce e mai prejos și mai puțin în toate decât toți oamenii raționali de pe pământ.

65 Zice gura lui Hristos, stâlpul Bisericii,marele nostru Părinte Vasile: "Mult ne ajută să nu păcătuim, nici să cădem în ziua următoare în aceleași greșeli, ca, după încheierea zilei, să cercetăm în conștiința noastră noi înșine cele ale noastre: ce am greșit și ce am săvârșit după dreptate? Aceasta o făcea și Iov pentru sine și pentru copiii săi. Căci socotelile din fiecare zi luminează ceea ce se face sau e de făcut în fiecare ceas^ și iarăși tot el zice: "Măsura e lucrul cel mai bun".

66. Iar altul dintre înțelepții în cele dumnezeiești a zis: "începutul rodirii este floarea și începutul făptuirii înfrânarea". Prin urmare, să ne înfrânăm; iar aceasta, cu măsură și cu cântar, cum ne învață Părinții. Toată ziua celor douăsprezece ceasuri să o petrecem întru păzirea minții. Căci făcând așa, vom putea să stingem, cu Dumnezeu, păcatul și să-1 micșorăm printr-o anumită silă. Deoarece silită este și petrecerea virtuoasă, prin care se dă împărăția Cerurilor.

67. Calea spre cunoștință este nepătimirea și smerenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.

68. Cel ce se ocupă neîncetat cu cele dinlăuntru este cumpătat. Dar nu numai atât, ci și contemplă, cunoaște pe Dumnezeu și se roagă. Aceasta este ceea ce zice Apostolul: "Umblați în duh, si pofta trupului să nu o săvârșiți".27                   

69. Cel ce nu știe să umble pe calea duhovnicească, nu poartă grijă de cugetările pătimașe; ci toată preocu­parea lui se mișcă în jurul trupului. Iar urmarea e că sau petrece în lăcomia pîntecelui, în desfrânare, în întristare,

în mânie și pomenirea răului și prin aceasta își întunecă mintea, sau se dedă la o nevoință fără măsură și-și tulbură înțelegerea.

70. Cel ce s-a lepădat de lucruri, de pildă de femeie, de bani și de cele asemenea, a făcut pe omul din afară monah, dar încă nu și pe cel dinlăuntru. Dar ce1 ce s-a lepădat și de înțelesurile pătimașe ale acestora, l-a făcut și pe cel din lăuntru, care este mintea. Pe omul din afară ușor îl face cineva monah, numai să vrea; dar nu puțină luptă se cere pentru a face pe omul dinlăuntru monah.

71. Cine s-a izbăvit atunci în neamul acesta cu totul de înțelesurile pătimașe și s-a învrednicit pentru tot­deauna de rugăciunea curată și nematerială, ceea ce este semnul monahului dinlăuntru?

72. Multe patimi sunt ascunse în sufletele noastre. Ele se dau pe față abia atunci când apar pricinile.

73. Nu-ți închina toată atenția ta trupului ci hotărăște-i lui nevoința după putere. și toată mintea ta întoarce-o spre cele dinăuntru. Căci "nevoința trupească la puțin folosește, iar evlavia spre toate e de folos".28

74. Când patimile s-au potolit, vine mândria. Iar aceasta se întâmplă fie pentru că n-au fost tăiate pricinile, fie pentru că s-au retras dracii cu viclenie.

75. Smerenia și reaua pătimire slobozesc pe om de tot păcatul. Cea dintâi taie patimile sufletului, cea de a doua pe ale trupului. De aceea zice Domnul: "Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu",29 adică pe El și vistieriile ascunse în El, când se vor curați pe ei prin dragoste și înfrânare. și aceasta cu, atât mai mult, cu cât vor întinde curățirea.

76. Păzirea minții e un turn din care pot fi privite rațiunile fiecărei virtuți, precum turnul de odinioară al lui David preînchipuia tăierea împrejur a inimii.

77. Precum privind cu simțurile cele vătămătoare, ne păgubim, așa se întâmplă și cu mintea.

78.  Precum cel ce a rănit inima plantei a uscat-o întreagă, așa să înțelegi și despre inima omului. Trebuie să fii cu luare aminte chiar în clipa aceea, pentru că tâlharii nu stau fără lucru.

79. Domnul, vrând să arate că toată porunca trebuie împlinită, pe de altă parte că înfierea s-a dăruit oame­nilor în sângele Său, zice: "Când veți face cele poruncite vouă, ziceți că robi netrebnici suntem și ceea ce am fost datori să facem, aceea am făcut"30. De aceea Împărăția Cerurilor nu este plata faptelor, ci harul Stăpânului gătit slugilor credincioase. Iar sluga nu cere slobozirea ca plată, ci mulțumește, ca un îndatorat, și o primește după har.                                      

80.  Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, și celor ce slujesc Lui bine le dăruiește slo­bozirea. Căci zice: "Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău"31. Dar încă nu e slugă credincioasă cel ce se bazează numai pe cunoștință, ci cel ce crede prin ascultare lui Hristos care a poruncit. Căci cel ce cinstește pe Stăpân face cele poruncite de El. Iar greșind sau neascultând, rabdă cele ce vin asupra sa ca cele ce i se cuvin. Fiind deci iubitor de învățătură, fă-te și iubitor de osteneală. Căci cunoș­tința simplă îngâmfă pe om.

81. Încercările ce ne vin pe neașteptate ne învață cu bun rost să ne facem iubitori de osteneală.

82. E proprie stelei lumina din jurul ei; tot așa e proprie cinstitorului și temătorului de Dumnezeu simplitatea și smerenia. Căci nu este alt semn care să facă cunoscuți și să arate pe ucenicii lui Hristos, ca cugetul smerit și înfățișarea umilită. Aceasta o strigă toate cele patru Evanghelii. Iar cel ce nu viețuiește așa, adică întru smerenie, cade din părtășia Celui ce s-a smerit pe Sine până la cruce și moarte, care este și legiuitorul cu fapta al dumnezeieștilor Evanghelii.

83. "Cei ce însetați, zice, mergeți la apă"32 iar cei însetați de Dumnezeu umblați întru curăția minții. Dar cel ce zboară spre înălțime prin curăția ei trebuie să privească și spre pământul puținătății sale, fiindcă nimeni nu e mai înalt ca cel smerit. Căci precum când lipsește lumi­na, toate sunt neguroase și întunecate, tot așa lipsind smerita cugetare, toate ale noastre sunt deșarte și toate silințele noastre după Dumnezeu sunt putregăioase.

84." Iar sfârșitul cuvântului tot auzi-1: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui"33 și cu mintea și cu simțirea. Căci dacă te silești să le păzești cu mintea, puțină trebuință vei avea de osteneli trupești ca să le păzești. Căci zice David:" Voit-am să fac voia Ta și legea Ta în mijlocul pântecelui meu".34 De nu va face omul în mijlocul pântecelui, adică în mijlocul inimii, voia lui Dumnezeu și legea lui, nu o poate face cu ușurință nici în afară. și va zice către Dumnezeu cel fără trezvie și nepăsător: Nu vreau să cunosc căile tale. Desigur o va spune aceasta pentru lipsa iluminării dumnezeiești, de care e plin cel părtaș de ea, devenind tot mai neclintit în cele dumnezeiești.

85. Precum sarea cea văzută îndulcește pâinea și orișice mâncare și păstrează vreme îndelungată nestri­cate unele cărnuri, așa să înțelegi că face și păzirea minții cu dulceața ei spirituală prin lucrarea ei minunată. Căci îndulcește în chip dumnezeiesc și pe omul dinlăuntru și pe cel dinafară și izgonește puterea gândurilor rele și ne păzește necontenit în cele bune.

86. Din momeală ies multe gânduri, iar din acestea fapta văzută cea rea. Dar cel ce stinge îndată cu Iisus pe cea dintâi a scăpat de cele următoare și se va îmbogăți în dulcea cunoștință dumnezeiască, prin care va afla pe Dumnezeu, care este pretutindeni. Iar slujindu-și oglinda minții în El, se luminează necontenit, ca un geam (vitraliu) curat de soarele văzut. și atunci mintea, ajunsă la cel mai de pe urmă bun dorit, se va odihni în El de orice altă privire (contemplație).

87. Deoarece tot gândul intră în inimă prin închipuirea (nălucirea) vreunor lucruri sensibile, lumina fericită a dumnezeirii va lumina mintea atunci când aceasta se va odihni de toate și va părăsi orice formă ce vine din acestea. Căci strălucirea aceea se arată minții curate când dispar toate gândurile (chipurile).

88. Cu cât ești mai atent la cugetare, cu atât te vei ruga cu mai mult dor lui Iisus. și iarăși, cu cât îți încetezi cugetarea cu mai puțină grijă, cu atât te vei depărta mai mult de Iisus. Precum primul lucru luminează desăvâr­șit văzduhul minții, așa căderea de la trezvie și de la dulcea chemare a lui Iisus îi întunecă cu totul. Că lucrul este firesc să fie așa, precum am spus, și nu altfel, o vei afla prin experiență, din probarea cu lucrul. Căci virtutea și mai ales o lucrare ca aceasta, născătoare de lumină și de desfătare, nu se poate învăța decât prin experiență.

89. Pricina pentru care se cheamă necontenit Iisus, cu dragoste plină de dulceață și de bucurie, este faptul că văzduhul inimii este plin de bucurie și de liniște, dato­rită atenției desăvârșite. Iar pricina pentru care se curăță desăvârșit inima este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, pricinuitorul și binefăcătorul bunătăților. "Eu sunt, zice, Dumnezeu Cel ce face pace.”35

90. Sufletul, care s-a umplut de binefaceri și s-a îndulcit de Iisus, răsplătește pe binefăcător cu bucurie și dragos­te, prin mărturisire, mulțumind și chemând cu voluptate pe Cel ce-1 umple de pace; căci îl vede în mijlocul său spiritual, împrăștiind nălucirile duhurilor rele.

91. "și a privit, zice David, ochiul minții mele întru vrăjmașii mei"36 spirituali; "și întru cei vicleni ce se răs­coală împotriva mea va auzi urechea mea". și am văzut răsplata păcătoșilor, făcută de Dumnezeu M mine.

92. Iar când nu sunt în inimă năluciri, mintea se ține în starea cea după fire, fiind gata să se miște spre toată vederea (contemplația) desfătătoare, duhovnicească și de Dumnezeu iubitoare.

93. Așadar, precum am spus, trezvia și rugăciunea lui Iisus se susțin una pe alta. Căci atenția supremă vine din rugăciunea neîncetată; iar rugăciunea din trezvia și atenția supremă.

94. Pedagog bun și al sufletului și al trupului este pomenirea neîncetată a morții care, trecând peste toate cele de până atunci, să privim de acum la ea însăși mereu, la patul pe care vom sta așezați în preajma morții, și la celelalte.                                              .'_

95. Nu trebuie, fraților, să îmbrățișeze somnul cel ce voiește să rămână mereu neprihănit. Ci trebuie să aleagă una din două: sau să cadă și să se piardă după ce a fost dezbrăcat de virtuți, sau să stea pururea cu mintea înarmată. Căci și vrăjmașul stă pururea cu oastea sa în linie de bătaie.

96. Din pomenirea și chemarea neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos se naște o anumită stare dumne­zeiască în mintea noastră. Aceasta, dacă nu neglijăm rugăciunea neîncetată a minții către El, trezvia strânsă și lucrarea de supraveghere, ci, săvârșind pururea și la fel acest lucru, chemăm pe Domnul Iisus Hristos, stri­gând cu ardoarea inimii, încât sfântul nume al lui Iisus să se așeze la mijloc. Căci continuarea este maica deprin­derii, fie că e vorba de virtute, fie de păcat. Iar aceasta se stăpânește pe urmă, ca și firea. Ajungând mintea în starea aceasta, caută pe vrăjmași, ca un câine care vânează37 un iepure în tufișuri. Căci așa caută și mintea gândurile cele rele. Dar acela ca să-1 mănânce, iar aceasta ca să le risipească.

97. Deci oricând și oridecâteori se întâmplă să se înmulțească în noi gândurile rele, si aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența; iar mintea rămânând singură, să înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa.

98. Căci precum nu e cu putință a intra în luptă cu trupul gol, sau a înota în apă mare cu veșmintele, sau a trăi fără a respira, așa este cu neputință a învăța războiul cel mintal și ascuns, a-1 urmări cu meșteșug și a-1 împrăștia, fără smerenie și necontenită rugă către Hristos.                                  

99. David cel prea mare în făptuire zice către Domnul: "Puterea mea prin tine o voi păstra".38 Așadar puterea de a păzi în noi liniștea mintală a inimii,39 din care nasc toate virtuțile, ne vine din ajutorul Domnului care a dat și poruncile și care, strigat noi neîncetat, alungă de la noi uitarea păcătoasă, care strică liniștea inimii, ca apa focul. De aceea, monahiile, să nu dormi spre moarte din negrijă, ci biciuiește pe vrăjmași cu numele lui Iisus; și cum a zis oarecare înțelept,40 să se lipească numele lui Iisus de răsuflarea ta41 și atunci vei cunoaște folosul liniștirii.

100. Când ne învrednicim, nevrednicii, cu frică și cu cutremur de dumnezeieștile și preacuratele taine ale lui Hristos, Dumnezeul și Împăratul nostru, atunci și mai mult să arătăm trezvia, păzirea minții și osârdia, ca focul cel dumnezeiesc, sau trupul Domnului nostru Iisus Hristos, să mistuie păcatele noastre și necurățiile mici și mari. Căci intrând în noi, El alungă îndată din inimă duhurile viclene ale răutății și ne iartă păcatele făcute mai înainte și atunci mintea rămâne fără tulbu­rarea gândurilor rele. și dacă după aceea ne vom păzi  cu osârdie mintea și vom sta în poarta inimii noastre, când ne vom învrednici iarăși de ele, dumnezeiescul trup ne va lumina și mai mult mintea și o va face asemenea unei stele.

Suta a doua

 

1. Uitarea obișnuiește să stingă paza minții, cum stinge apă focul. Dar rugăciunea necontenită a lui Iisus, împreună cu trezvia încordată, o nimicește cu totul din inimă. Căci rugăciunea are lipsă de trezvie, precum lampa de lumina făcliei.

2. trebuie să ne ostenim pentru păzirea celor cinstite. Iar cinstite cu adevărat sunt acelea care ne păzesc de tot păcatul prin simțuri si prin minte. Acestea sunt: paza minții, împreună cu chemarea lui Iisus Hristos; privirea neîncetată în adâncul inimii; liniștea necontenită a cugetării, ca să zic așa chiar și din partea gândurilor ce ni se par de-a dreapta; și silința de-a ne afla goliți de gânduri, ca să nu ne înșele hoții. Căci deși ne ostenim stăruind în inimă, dar și mângâierea e aproape.

3 Căci inima păzită neîncetat, chiar dacă nu i se îngăduie să primească formele, chipurile și nălucirile duhurilor întunecate și viclene, obișnuiește totuși să nască din ea gânduri luminoase. Precum cărbunele naște flacăra, tot așa cu mult mai mult Dumnezeu, care locuiește în inimă de la Botez, dacă află văzduhul cugetării noastre curat de vânturile răutății și păzit de supravegherea minții, aprinde puterea noastră de înțelegere spre contemplație, ca flacăra ceara.

 4. Trebuie să învârtim pururea în cuprinsul minții  noastre numele lui Iisus Hristos, precum se învârtește  fulgerul în văzduhul tăriei, când e să înceapă ploaia. Aceasta o știu cu exactitate cei ce au experiența-minții și a războiului dinăuntru. Deci să purtăm după o ordine războiul minții astfel: întâi atenție; pe urmă cunoscând că vrăjmașul a aruncat un gând, să-1 lovim în inimă cu cuvinte de mânie și de blestem; în al treilea rând, să ne rugăm îndată împotriva lui, adunându-ne inima în chemarea lui Iisus Hristos, ca îndată să se risipească năluca drăcească, ca să nu se ia mintea după nălucire, ca un prunc amăgit de oarecare făcător de năluciri (scamator). 

5. Să ne ostenim ca David, strigând: Doamne Iisuse Hristoase. "Răgușească gâtlejul nostru și să nu slăbească ochii minții noastre de la a nădăjdui întru Domnul Dumnezeul nostru". Să ne amintim pururea de pilda judecătorului nedreptății,43 pe care a spus-o Domnul ca să ne arate că suntem datori să ne rugăm totdeauna și să nu slăbim; și vom afla câștig și izbăvire.

6. Precum cel ce privește la soare e cu neputință să nu-și umple privirile de lumină îmbelșugată, la fel cel ce se apleacă să privească văzduhul inimii nu se poate să nu se lumineze.                                                       

7.  Precum e cu neputință a trăi viața aceasta fără a mânca și a bea, tot așa e cu neputință ca, fără paza minții și curăția inimii, care este și se numește trezvia, să ajungă sufletul la o stare duhovnicească și plăcută de Dumne­zeu, sau să se izbăvească de păcatul cu mintea, chiar de se silește cineva, de teama muncilor, să nu păcătuiască.

8. Dar și cei ce se rețin printr-o anumită sforțare de la păcatul cu fapta vor fi fericiți înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor și a Oamenilor, fiindcă au luat cu sila împărăția Cerurilor.

9 Acesta este folosul minunat, pe care-1 are mintea din liniște: Toate păcatele bat mai întâi numai prin gânduri la ușa minții, încât dacă ar fi primite de cugetare, s-ar face apoi păcate sensibile și groase. Dar pe toate le taie virtutea cugetătoare a trezviei, nelăsându-le să intre în omul nostru lăuntric și să se prefacă în fapte rele, Iar aceasta o face prin înrâurirea și ajutorul Domnului nostru lisus Hristos.

10. Vechiul Testament este chipul nevoinței trupești, exterioare și sensibile, iar Sfânta Evanghelie, care este Noul Testament, este chipul atenției, adică al curăției inimii. și precum Vechiul Testament n-a desăvârșit și n-a întărit pe omul dinăuntru în cinstirea de Pumnezeu ("că pe nimenea, zice Apostolul, n-a desăvârșit legea"),44 ci a împiedicat numai păcatele groase (căci doar pentru curăția sufletească e mai mare lucru a tăia și gândurile de la inimă și amintirile rele, (ceea ce este propriu Evan­gheliei) decât a împiedica scoaterea ochiului și a dintelui aproapelui), tot așa se poate spune și despre dreptatea și nevoința trupească, adică despre post, înfrânare, culcarea pe jos, starea în picioare, privegherea și celelalte, care se obișnuiesc în legătură cu trupul și fac să se liniștească partea afectivă (pasională) a trupului de păcatul cu fapta. Cum am zis despre Vechiul Testament, bune sunt și acestea, căci ele sunt o strunire a omului nostru din afară și un paznic împotriva patimilor cu fapta, ba mai mult, ele ne păzesc, sau ne împiedică și de la păcatele cu mintea, de pildă, ne izbăvesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, de pizmă, de mânie și de celelalte.

11. Curăția inimii, sau observarea și păzirea minții, al cărei chip este Noul Testament, dacă e ținută de noi cum trebuie, taie toate patimile și toate relele, dezrădăcinându-le din inima, și aduce în schimb bucurie, bună nădăjduire, străpungere, plâns și lacrimi, cunoștință de noi înșine și de păcatele noastre, pomenirea morții, smerenie adevărată, iubire nesfârșită față de Dumnezeu și de oameni și dragoste dumnezeiască din inimă.

12. Precum nu se poate să nu taie aerul dinafară gel ce umblă pe pământ, tot așa e cu neputință să nu fie războită pururea inima omului către draci, sau să nu fie tulburată de ei într-ascuns, chiar" dacă săvârșește multă nevoință trupească.

13 Dacă vrei să nu fii numai la arătare monah bun, îngăduitor și unit totdeauna cu Dumnezeu, ci să fii într-adevăr și de fapt așa, îngrijește cu toată puterea de virtutea atenției, care este paza și observarea minții, o dulceață desăvârșită a inimii, o liniște fără năluciri, o stare fericită a sufletului, lucru care nu se află în mulți.

14. Căci aceasta se numește filosofia minții. Urmă­rește-o întru multă trezvie și râvnă fierbinte, împreună cu rugăciunea lui Iisus, cu smerenie, cu neîncetare, în tăcerea buzelor sensibile și inteligibile, cu înfrânarea de la mâncări și băuturi și de la tot lucrul vinovat; urmă­rește-o pe calea cugetării, cu știință, cu chibzuială și ea te învață, împreună cu Dumnezeu, cele ce nu le știai, iar cele ce mai înainte îți erau cu neputință să le primești în minte, (ca unul ce umblai în întunericul patimilor și al faptelor întunecate și erai acoperit de uitare și de vălmășeala adâncului), ți le va face cunoscute, ți le va lumina și ți le va face înțelese.

15. Precum văile înmulțesc grâul, astfel înmulțește aceasta tot binele în inima ta. Mai bine zis, Domnul Iisus Hristos, fără de care nu putem face nimic, ți le va da acestea. La început îți va n aceasta scară, pe urmă carte de citit. înaintând apoi, ți se va descoperi ca cetate a Ierusalimului ceresc și vei vedea limpede cu mintea pe Hristos, împăratul puterilor lui Israel (împreună cu Părintele Său, Cel de o ființași cu Duhul Sfânt, Cel vrednic de închinare).45

16. Dracii ne duc pururea spre păcătuire prin nălucire și minciună. De fapt, prin nălucirea iubirii de argint șl a câștigului l-au făcut pe ticălosul de Iuda să vândă pe Domnul și Dumnezeul tuturor. și prin minciuna unei odihne trupești fără preț, a cinstei, a câștigului și a slavei, l-au dus la spânzurătoare și i-au pricinuit moartea veșnică. Ticăloșii l-au răsplătit cu ceea ce era contrar nălucirii sau momelii lor.

17. Privește, cum prin nălucire, minciună și făgăduieli goale, ne fac să cădem dușmanii mântuirii noastre. Dar însuși Satana s-a rostogolit așa ca un fulger din înălțimi, fiindcă i s-a nălucit că este la fel cu Dumnezeu. și iarăși așa 1-a despărțit pe Adam de Dumnezeu, dându-i nălu­cirea demnității dumnezeiești. și la fel obișnuiește să-i amăgească vrăjmașul cel mincinos și viclean pe toți cei ce păcătuiesc.

18. Inima ni se acrește de veninul gândurilor răutății, când uitarea ne desface pentru multă vreme de atenția și de rugăciunea lui Iisus, din pricina negrijii noastre. Dar iarăși ne îndulcim de simțirea și de dulceața unei bucurii fericite, când săvârșim cele spuse mai înainte, cu tărie, cu râvnă și cu sârguință în atelierul minții noastre. Căci atunci râvnim să umblăm în liniștea inimii, nu pentru altceva, ci pentru dulcea plăcere și desfătare ce-o dă ea sufletului.

19. știința științelor și meșteșugul meșteșugurilor e meșteșugul gândurilor viclene. Deci este un mod desăvârșit și un meșteșug minunat împotriva lor. El stă în a privi în Domnul nălucirea momelii și a păzi cuge­tarea, precum păzim ochiul sensibil și privim ager cu el la ceea ce vine, poate, să-1 lovească și depărtăm, cât putem, orice gunoi din el.

20. Precum zăpada nu va naște flacără, sau apa foc, sau spinul smochină, așa nu se va libera inima nici unui om de gânduri, de cuvinte și de fapte drăcești, dacă n-a curățit cele dinlăuntru, n-a unit trezvia cu rugăciunea lui Iisus, n-a ajuns la smerenie și liniște sufletească și nu s-a sârguit pe acest drum cu râvnă multă. Sufletul fără atenție va fi în chip necesar sterp de tot gândul bun și desăvârșit, ca un catâr neroditor. In el nu este înțele­gerea prudenței duhovnicești. Căci numai dulcele și bunul nume al lui Iisus aduce cu adevărat pace sufle­tului și golire de gândurile pătimașe.

21. Când sufletul e învoit cu trupul în cele rele, atunci zidesc amândouă cetate slavei deșarte, turn mândriei și gândurilor necredincioase ce locuiesc în ele. Dar Domnul tulbură unirea lor și o desface cu frica gheenei, silind sufletul stăpân să vorbească și să cugete lucruri străine și potrivnice sufletului. Din această frică se naște și învrăjbire, deoarece cugetul trupului este vrăjmaș lui Dumnezeu și nu vrea să se supună legii lui Dumnezeu.

22. Faptele din fiecare zi trebuie să le cântărim și să observăm în fiecare ceas și seara să le facem cât putem de ușoare prin pocăință, dacă vrem să biruim cu Hristos asupra răutății. și trebuie să luăm seama dacă săvârșim toate faptele noastre sensibile și văzute după Dumne­zeu, înaintea lui Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu, ca să nu fim furați în chip nerațional de simțuri.

23 Dacă câștigăm în fiecare zi, cu Dumnezeu, din trezvia noastră, nu trebuie să umblăm printre oameni fără grijă, ca să nu ne păgubim prin multe întâlniri primejdioase, ci mai degrabă trebuie să disprețuim cele deșarte, pentru frumusețea și câștigul dulce și vrednic de iubit al virtuții.

24. Suntem datori să mișcăm cele trei părți ale sufle­tului în chip cuvenit și potrivit cu firea, cum au fost create de Dumnezeu: Mânia, împotriva omului nostru din afară și a șarpelui Satan. Mâniați-vă, zice, împotriva păcatului, adică mâniați-vă pe voi înșivă și pe diavolul. "Mâniați-vă, ca să nu păcătuiți împotriva lui Dumne­zeu". Pofta trebuie să o mișcăm spre Dumnezeu și virtute. Iar rațiunea să o punem în fruntea acestora amân­două cu înțelepciune și cu știință, spre a porunci, a sfătui, a pedepsi și a stăpâni cum stăpânește împăratul peste robi; și atunci rațiunea din noi le cârmuiește pe acestea după Dumnezeu. Iar dacă patimile se răscoală împotriva rațiunii și vreau să o conducă, să punem rațiunea peste ele. Căci zice fratele Domnului: "Dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela e bărbatul desăvârșit, puternic să înfrâneze și întreg trupul" și celelalte.46 Fiindcă, vorbind adevărat, toată nelegiuirea și păcatul se săvârșesc prin acestea trei, precum toată virtutea și dreptatea se susțin iarăși prin acestea trei.

25 Mintea se întunecă și rămâne neroditoare atunci când grăiește cuvinte lumești, sau când, primindu-le în cuget, stă de vorbă cu ele, sau când trupul împreună cu mintea se ocupă în deșert cu niscai lucruri supuse, simțurilor, sau când monahul se dedă la deșertăciuni. Căci atunci îndată pierde căldura, străpungerea, îndrăznirea în Dumnezeu și cunoștința. Căci cu cât suntem mai atenți la minte, ne luminăm, și cu cât suntem mai neatenți, ne întunecăm.

26. Cel ce urmărește și caută în fiecare zi pacea și liniștea minții, acela va disprețui cu ușurință tot ce e supus simțurilor, ca să nu ostenească în deșert. Iar dacă își nesocotește conștiința sa, va dormi cu amar în moar­tea uitării, pe care dumnezeiescul David se roagă să nu o doarmă. Căci zice și Apostolul: "Cel ce cunoaște binele și nu-1 face păcat are".

27. Mintea vine de la nepăsare iarăși la rânduiala și la trezvia sa, dacă va începe să fie iarăși cu grijă și dacă vom mișca puterea de activitate a minții noastre cu râvnă fierbinte.

28. Nu va înainta asinul de la moară în afară de cercul în care a fost legat, nici mintea nu va înainta în virtutea ce o desăvârșește, dacă nu-și va fi îndreptat cele dinăuntru ale sale. Căci fiind mereu oarbă cu ochii dinăuntru, nu poate să vadă virtutea și pe Iisus strălu­cind în lumină.

29 Un cal sprinten și falnic saltă cu desfătare când își primește călărețul; iar mintea desfătându-se se va desfăta în lumina Domnului, intrând în dimineți izbă­vită de gânduri. Ea va porni de la puterea filosofiei sale active, ridicându-se pe ea însăși spre o putere negrăită, care contemplă virtuți și lucruri tainice. și primind în inimă abis înalt de înțelesuri dumnezeiești de la Cel nesfârșit, i se va arăta ei, cât e cu putință inimii, Dumne­zeul Dumnezeilor. Iar mintea uimită slăvește cu dragoste pe Dumnezeu, Cel care-I văzut și vede și pentru  aceasta și aceea mântuiește pe cel ce-și ațintește astfel privirea spre EL 

30.  Inima ajunsă la liniște prin cunoaștere (în chip gnostic) va vedea abis înalt; iar urechea liniștii va auzi de la Dumnezeu lucruri nespus de fericite.

31. Călătorul, care începe să facă o cale lungă, anevoie de umblat și plină de necazuri, gândindu-se să nu se rătăcească la întoarcere, așează niște semne și niște țăruși în drumul său, ca să-i facă ușoară întoarcerea la ale sale. Iar bărbatul care călătorește cu trezvie își înseamnă cuvintele (auzite), gândindu-se și el la același lucru.

32. Dar călătorului, întoarcerea de unde a plecat îi este pricină de bucurie, pe când celui ce umblă cu trezvie, întoarcerea înapoi îi este  spre pierderea sufletului rațional și semn de  cădere de la faptele, cuvintele și înțelesurile plăcute lui Dumnezeu; și în vremea som­nului sufletesc, aducător de moarte, va avea gândurile ca niște ace care îl trezesc, aducându-i aminte de lunga toropeală și de nepăsarea care i-a venit din negrijă.

33. Căzând noi în necazuri, în descurajări și deznădăjduiri, trebuie să facem înăuntrul nostru ceea ce a făcut David: să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea și necazul nostru să le vestim Domnului. Căci ne mărturisim lui Dumnezeu, care poate cârmui cu înțelepciune cele ale noastre, și poate ușura necazul nostru, dacă ne e spre folos, și ne poate izbăvi de întris­tarea pierzătoare și stricăcioasă.

34. Mânia pornită spre oameni împotriva firii și întris­tarea care nu e după Dumnezeu și trândăvia strică de asemenea gândurile bune și cunoscătoare. Pe acestea Domnul le împrăștie prin mărturisire, sădind înăuntru bucurie.       

35. Iar gândurile împlântate și fixate în inimă fără voia noastră, se șterg prin rugăciunea lui Iisus, făcută, cu trezvie din adâncurile de înțelegere ale inimii.

36. Ajungând la strâmtorarea multor gânduri nerațio­nale, vom afla ușurare și bucurie, dacă ne vom învinui pe noi înșine cu adevărat și fără patimă, sau dacă vom mărturisi toate Domnului, ca unui om. Prin acestea două vom afla cu siguranță odihnă de orice.

37. Sfinții Părinți privesc pe legiuitorul Moise ca pe un chip al minții. Căci el vede pe Dumnezeu în rug, i se umple fața de slavă, e făcut Dumnezeu al lui Faraon de către Dumnezeul Dumnezeilor, bate Egiptul, scoate pe Israel și dă legea, care luate figurat, după duh, sunt fapte și drepturi de-ale minții.

38. Iar Aaron, fratele legiuitorului este socotit chip al omului din afară. De aceea și noi, mustrându-1 pe acesta cu mânie, ca Moise pe Aaron care a greșit, îi zicem: "Ce ți-a greșit Israel, că te-ai grăbit să-i depărtezi pe ei de la Domnul Dumnezeul cel viu, Atotțiitorul?"

39 Domnul, când era să învie pe Lazăr din morți, ne-a arătat împreună cu alte bunuri și pe acela că trebuie să strunim prin amenințări moliciunea și petrecerea veselă a sufletului și să îmbrățișăm o viețuire aspră, adică dosădirea de sine, ca sufletul să poată fi izbăvit de iubirea de sine, de slava deșartă și de mândrie.

40. Precum fără corabie mare nu e cu putință a trece marea, așa fără chemarea lui Iisus Hristos nu e cu putință a izgoni momeala gândului rău.

41. împotrivirea obișnuiește să aducă la tăcere, iar chemarea (lui Iisus Hristos) să izgonească din inimă gândurile. Căci atunci când momeala ia chip în suflet prin nălucirea lucrului sensibil, de pildă când fața celui ce ne-a supărat, sau nălucirea frumuseții femeiești, sau a aurului, sau a argintului, vin una câte una în cugetul nostru, îndată ni se dau pe față gândurile ținerii de minte a răului, ale curviei și ale iubirii de argint care pri­cinuiesc nălucirile inimii. și dacă mintea noastră e încercată și disciplinată, având deprinderea de a observa și de a vedea curat și limpede nălucirile și înșelăciunile amăgitoare ale celor răi, stinge cu ușurință, prin împotrivire și prin rugăciunea lui Iisus Hristos, săgețile aprinse ale diavolului îndată ce s-au arătat, neîngăduind fanteziei pătimașe să se miște deodată cu momeala și să modeleze cu patimă gândurile noastre după forma, ce ni s-a arătat, sau să stea de vorbă cu ea în chip priete­nos, sau să gândească, mult la ea, sau să-și dea învoire" cu ea. Căci din acestea urmează neapărat, ca nopțile zilelor, faptele rele.

42. Dacă însă mintea noastră este neîncercată în iscusința trezviei, îndată se amestecă în chip pătimaș cu chipul ce i s-a nălucit, oricare ar fi, și stă de vorbă cu el, primind întrebări necuvenite și dând răspunsuri. și atunci gândurile noastre se amestecă cu nălucirea drăcească, aceasta crescând și sporind și mai mult; ca să pară minții, care a primit-o și pe care a prădat-o, vrednică de iubit, frumoasă și plăcută. Mintea pățește atunci același lucru care s-ar întâmpla, de pildă, dacă s-ar arăta un câine undeva într-o livadă, unde se nimeresc și niște miei, care, fiind fără răutate, aleargă la câinele ce li se arată ca la maica lor, necâștigând din apropierea câinelui altceva, decât că se umplu de necurăția și de putoarea aceluia. în același chip și gândurile noastre aleargă prostește spre toate nălucirile drăcești din minte și amestecându-se, precum am spus, cu acelea, pot fi văzute voind împreună să dărâme Troia, ca Agamemnon cu Menelaos. Căci așa se sfătuiesc și ele ce trebuie să facă spre a trece în faptă, prin trup, frumoasa și dulcea nălucire ce li s-a arătat în chip amăgitor prin înrâurirea drăcească. Așa se înfăptuiesc înăuntru căderile sufletului. Pe urmă cele dinăuntru ale inimii se prelungesc și în afară în chip necesar.

43. Mintea e un lucru ușor și fără răutate, care lesne se ia după năluciri și anevoie se reține de la nălucirile nelegiuite, dacă nu are gândul stăpânitor peste patimi, care să o împiedice necontenit și să o țină în frâu.

44. Contemplația și cunoștința sunt călăuze ale vieții curate și pricinuitoare ale acesteia, pentru faptul că cugetarea fiind înălțată de ele ajunge la disprețuirea plăcerilor și a altor lucruri sensibile și dulci ale vieții, socotindu-le fără preț.

45. Iar viața atentă în Iisus Hristos este, la rândul ei, maică a contemplației și a cunoștinței și născătoare a treptelor dumnezeiești și a înțelegerilor prea înțelepte, dacă s-a însoțit cu smerenia, cum zice dumnezeiescul Prooroc Isaia: "Cei ce așteaptă pe Domnul vor muta

tăria, vor primi aripi și vor fi făcuți să zboare, prin Domnul"

46. Greu și neplăcut lucru pare oamenilor a se liniști sufletește de orice gând. și într-adevăr e anevoios și ostenitor. Nu e greu numai pentru cei neînvățați cu războiul să-și închidă și să-și îngrădească partea netrupească, ci și pentru cei ce au dobândit iscusința luptei nemateriale dinăuntru. Dar cel ce L-a sălășluit în pieptul său pe Domnul Iisus prin rugăciune neîncetată nu va osteni urmându-I Lui, după cuvântul Proorocului. și unul ca acesta nu va dori zi petrecută omenește, pentru frumusețea, desfătarea și dulceața lui Iisus; iar pe dușmanii săi, necredincioșii draci, care umblă împrejur, nu se va teme, grăindu-le din poarta inimii și, prin Iisus, izgonindu-i din spate.

47. Când sufletul va fi zburat prin moarte în văzduh, având în porțile cerului pe Hristos cu sine și pentru sine, nu se va teme nici acolo de vrăjmașii săi, ci va grăi către ei din porți cu îndrăznire, ca și acum. Numai să nu slăbească până la ieșirea lui să strige către Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ziua și noaptea. și El va face izbăvirea lui degrabă, după făgăduința Sa nemincinoasă, pe care a spus-o despre judecătorul nedreptății: "Zic vouă că va face izbăvirea lor degrabă"50 și în viața de acum și după ieșirea sufletului din trup.

48. Plutind pe marea mintală (inteligibilă), încrede-te în Iisus. Căci El îți zice tainic înăuntrul inimii tale: "Nu te teme, fiul meu Iacob, puținule la număr Israele; nu te teme vierme Israele, Eu te apăr și te sprijinesc". Deci dacă Dumnezeu e cu noi, care e răul care să poată ceva împotriva noastră? Cu noi este Cel ce a fericit pe cei curați cu inima și a rânduit că Iisus cel dulce și singurul curat vrea să intre dumnezeiește și să locuiască în inimile curate. De aceea să nu încetăm, după dumnezeiescul Pavel, a ne deprinde mintea spre evlavie. Căci cu drep­tate s-a spus că evlavia este aceea care smulge din, rădăcină semințele celui rău. Fiindcă evlavia e calea rațiunii, sau calea judecății, sau calea gândului.51

49. "Întru mulțimea păcii se va desfăta",52 după David, cel ce nu primește față de om, judecând nedreptate în inima sa, adică primind chipuri de ale duhurilor rele și prin chipuri cugetând păcatul; sau judecând rău în pământul inimii sale și prin aceasta predând păcatului pe cele drepte. Căci marii și cunoscătorii Părinți au numit într-unele scrieri de ale lor și pe draci oameni, pentru facultatea lor rațională, cum este locul din Evan­ghelie, unde zice Domnul: "Un om rău a făcut aceasta"53 și a amestecat în grâu neghină. Iar răul de la aceștia ne vine pentru că nu ne împotrivim repede; de aceea suntem biruiți de gândurile rele.

50. După ce am început să viețuim cu atenție la minte, dacă împreunăm smerenia cu trezvia și însoțim rugă­ciunea cu împotrivirea, vom merge bine pe drumul cugetării, înfrumusețînd, măturând, împodobind și curățind casa inimii noastre de răutate, călăuziți de numele cel sfânt și închinat al lui Iisus Hristos, ca de un sfeșnic de lumină. Dacă ne vom încrede însă numai în trezvia sau atenția noastră, repede vom cădea răsturnându-ne, fiind împinși de vrăjmași, și ne vor răpune viclenii și înșelătorii; și tot mai mult ne vom prinde în mrejele gândurilor rele, ba chiar vom fi sfâșiați cu ușurință de către ei, neavând ca suliță puternică numele lui Iisus Hristos. Căci numai cuțitul acesta preacinstit, învârtit foarte des în inima ce nu se îngrijește decât de una, știe să strângă și să taie gândurile venite de la aceia, să le ardă și să le îngroape, ca focul paiele.54

51. Lucrul trezviei necontenite, sau folosul și marele câștig pe care-1 aduce ea sufletului, este să vadă îndată nălucirile gândurilor care au luat chip în minte; iar al împotrivirii este să respingă și să dea pe față gândul care încearcă să intre în văzduhul minții noastre prin nălu­cirea (închipuirea) vreunui lucru supus simțurilor. Dar ceea ce stinge și împrăștie îndată orice intenție a vrăjmașilor, orice gând, orice nălucire, orice formă și orice statuie rea, este chemarea Domnului. Căci de fapt și noi înșine vedem în minte înfrângerea lor prin Iisus, marele nostru Dumnezeu, și izbăvirea noastră, a smeriților, a neînsemnaților și a netrebnicilor.

52. Cei mai mulți nu știm că toate gândurile nu sunt nimic altceva decât numai năluciri de ale lucrurilor sensibile și lumești. Iar dacă stăruim mult timp în rugăciune, cu trezvie, rugăciunea golește cugetarea de toată nălucirea materială a gândurilor rele. Iar pe de altă parte îi face cunoscute gândurile vrăjmașilor și marele câștig al rugăciunii și al trezviei. "și cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor spirituali vei vedea"55 și tu însuți cu mintea, și vei înțelege, zice David, dumne­zeiescul cântăreț.

53 Să ne aducem aminte, dacă se poate, necontenit, de moarte. Prin această aducere aminte se naște în noi lepădarea grijilor și a tuturor deșertăciunilor, paza minții și rugăciunea neîncetată, neîmpătimirea trupului, scârba de păcat și, dacă trebuie să spunem adevărul, aproape toată virtutea izvorăște din aceasta. De aceea, dacă se poate, să ne folosim de acest lucru, ca de răsu­flarea proprie.

54.  Inima golită desăvârșit de închipuiri va naște înțelesuri dumnezeiești și tainice, care saltă în mijlocul ei, cum saltă peștii și se dau peste cap delfinii în marea liniștită. și precum marea e mișcată de adierea subțire, așa adâncul inimii de Duhul Sfânt. "Iar fiindcă sunteți fii, zice, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă: Avva, Părinte!"56

55.  Orice monah va avea frică și va sta departe de lucrul duhovnicesc, înainte de a se îndeletnici cu trezvia minții, fie pentru că nu cunoaște frumusețea ei, fie pentru că, cunoscând-o, nu o poate urmări, din pricina tenii. Dar frica se va risipi fără doar și poate, când va începe lucrarea de păzire a minții, care este și se numește filosofia activă a minții.57 Căci atunci va fi ca unul care a aflat calea care a zis: "Eu sunt calea, învierea și viața".58

56. și iarăși va fi înfricat văzând mulțime de gânduri și mulțime de prunci babilonești. Dar și această frică o risipește Hristos, dacă ne bazăm necontenit pe El, ca pe fundamentul cugetării; iar pruncii babilonești îi arun­căm la pământ, izbindu-i de această Piatră,59 împlinindu-ne, potrivit cuvântului, pofta noastră cu privire la ei: "Cel ce păzește, zice, porunca, nu va cunoaște cuvânt rău".60 "Căci fără de mine, zice, nu puteți face nimic".61

57.  Monah cu adevărat este acela care a dobândit trezvie; iar trezvie adevărată a dobândit cel ce este monah în inimă.

58. Viața oamenilor se desfășoară în repetare de ani, de luni, de săptămâni, de zile, de nopți, de ceasuri și de minute. în aceasta trebuie, așadar, să ne desfășurăm și noi lucrările virtuoase, adică trezvia, rugăciunea și dulceața inimii, în liniștea osârduitoare până la ieșirea noastră.

59. Va veni peste noi ceasul înfricoșat al morții; va veni și a-1 ocoli nu este cu putință. Fie ca Stăpânul lumii și al văzduhului, venind atunci, să găsească fărădelegile noastre puține și neînsemnate, ca să nu ne vădească, adeverindu-ne, și să plângem fără folos. "Căci sluga aceea, zice, care a cunoscut voia Stăpânului său și n-a lucrat după voia lui ca o slugă, se va bate mult".62

60. "Vai celor ce și-au pierdut inima", zice; ce se vor face când îi va cerceta Domnul? De aceea trebuie să ne sârguim, fraților.

6l. Gândurilor simple și fără patimă le urmează cele pătimașe, precum am aflat într-o îndelungată experiență și observare. Precum șarpele urmează porumbelului ce intră în cuibul lui,63 socotesc că cele dintâi deschid intra­rea celor de al doilea, și cele nepătimașe celor pătimașe.

62. Cu adevărat omul trebuie să se taie, prin hotărâre liberă, în două; și trebuie să se rupă cu cea mai înțeleaptă înțelegere, precum am spus! Se cuvine cu adevărat să se facă el însuși dușman neîmpăcat al său. Deci trebuie să avem față de noi înșine dispoziția ce o are cineva față de un om care 1-a necăjit și nedreptățit cumplit, ba chiar mai mult decât atâta, dacă vrem să împlinim marea și cea dintâi poruncă, adică să dobândim viețuirea lui Hristos, fericita smerenie, felul vieții din trup a lui Dumnezeu. De aceea zice Apostolul: "Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia?"64 Căci nu se supune legii lui Dumnezeu. Arătând apoi că a supune trupul voii lui Dumnezeu face parte din cele ce stau în puterea noastră, a zis: "Căci dacă ne-am judeca pe noi înșine, n-am fi judecați; dar judecându-ne Domnul, ne pedepsește".65

63. începutul rodirii este floarea, iar începutul obser­vării minții înfrânarea în mâncări și băuturi, lepădarea și respingerea oricărui fel de gânduri și liniștea inimii.

64. Celor ce suntem întăriți în Hristos și am început să umblăm în trezvie fără greș, întâi ea ni se arată în minte ca un sfeșnic, ținut oarecum de mâna minții noastre și călăuzindu-ne pe cărările cugetării; pe urmă, ca o lună atotluminoasă, rotindu-se pe cerul inimii; mai apoi ni se arată ca soare Iisus însuși împrăștiind raze de dreptate, adică arătându-se pe Sine și pe ale Sale ca niște lumini atotstrălucitoare ale vederilor.

65 Iar acestea le descoperă tainic minții ce urmează poruncii Lui, care zice: "Tăiați împrejur învârtoșarea inimii voastre" . Precum s-a spus, trezvia sârguincioasă învață pe om înțelesuri fericite. Căci Dumnezeu nu caută la față. De aceea zice Domnul: Ascultați-mă și înțelegeți "că celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar celui ce nu are, și ceea ce i se pare că are se va lua de la dânsul".67 "Iar celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine". Deci cu mult mai mult i se vor lucra lui virtuțile.

66. Nu va umbla corabia multe mile fără apă; și nu va înainta deloc paza minții fără trezvie împreunată cu smerenie și cu rugăciunea lui Iisus Hristos:

67. Temelia casei sunt pietrele. Iar această virtute are și ca temelie și ca acoperiș închinatul și sfântul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Ușor va naufragia un cârmaci smintit în vreme de furtună, dacă a izgonit corăbierii, a aruncat lopețile și pânzele în mare, iar el doarme. Dar mai ușor va fi scufundat de către draci sufletul, care nu s-a îngrijit de trezvie și n-a chemat numele lui Iisus la începutul momelelor (atacurilor).

68. Spunem prin scris ceea ce știm, și mărturisim, celor ce vreau să asculte, ceea ce am văzut străbătând calea, dacă vreți să primiți cele spuse. Căci însuși El a spus: "De nu va rămâne cineva întru mine, se va scoate afară ca vița și o vor aduna și o vor arunca în foc și va arde"; "iar cel ce rămâne întru mine și eu întru el multă roadă va aduce".69 Căci precum nu e cu putință soarelui să lumineze fără lumină, așa nu e cu putință să se curățească inima de întinăciunea gândurilor de pierzare, fără rugăciunea numelui lui Iisus. Iar dacă e adevărat aceasta, precum văd, să ne folosim de ea, ca de răsuflarea noastră. Căci ea este lumină, iar acelea întuneric; și acela este Dumnezeu și Stăpânul, iar acelea slugile dracilor.

69. Paza minții poate fi numită în chip cuvenit și pe dreptate născătoare de lumină, născătoare de fulger, aruncătoare de lumină și purtătoare de foc Căci întrece, grăind adevărul, nenumărate și multe virtuți trupești. De aceea această virtute trebuie numită cu numele cinstite de mai înainte, pentru luminile strălucitoare ce se nasc durea. Aceia dintre păcătoși, netrebnici,întinați, neștiutori, neînțelegători și nedrepți, care se îndrăgos­tesc de ea, pot să se facă prin Iisus Hristos, drepți, de treabă, curați, sfinți și înțelegători. Ba nu numai atâta, ci pot și contempla și teologhisi cele tainice. Iar făcându-se contemplativi (văzători), înoată în această lumină preacurată și nesfârșită, se pătrund de ea cu pătrunderi negrăite și locuiesc și petrec împreună cu ea, fiindcă au "gustat și au văzut că bun e Domnul". În acești întâi vestitori se împlinește cuvântul dumnezeiescului David: "Iară drepții se vor mărturisi numelui Tău și vor locui drepții cu fața Ta".70Căci cu adevărat aceștia cheamă sincer numele lui Dumnezeu; și se mărturisesc Lui, fiindcă le și place să stea de vorbă cu El, iubindu-L pururea.

70. Vai celui dinlăuntru de la cele din afară. Căci mult va fi supărat omul dinlăuntru de la cele din afară. și supărat, acesta se va folosi de bici împotriva simțurilor din afară. Cel ce a săvârșit cele cu lucrul a cunoscut mai înainte cele din contemplație.

71. Dacă omul dinlăuntru petrece în trezvie, cum zic Părinții, este în stare să păzească și pe cel din afară. Dar noi și dracii făcători ai răutății săvârșim în comun amândouă felurile de păcate. Aceia dau chip păcatului în gânduri numai, sau în zugrăviri de năluciri în minte, precum voiesc. Iar noi îl săvârșim și prin gânduri înăuntru și prin fapte în afară. Dracii, fiind lipsiți de grosimea trupurilor, își pricinuiesc și lor și nouă muncile numai prin gânduri, prin viclenie șj prin înșelăciune. Dacă n-ar fi lipsiți, blestemații, de grosimea trupului, n-ar întârzia să păcătuiască și prin fapte, păstrându-și de-a pururi voia liberă gata de a necinsti pe Dumnezeu.

72.  Rugăciunea de un singur cuvânt (sau gând)71 omoară și preface în cenușă amăgirile lor. Căci Iisus, Dumnezeul și Fiul lui Dumnezeu, chemat de noi necon­tenit și fără lenevie nu le îngăduie acestora să-și arate minții în oglinda cugetării, nici începutul intrării, pe care unii o numesc momeală, nici vreun chip oarecare și nici să grăiască niscai cuvinte în inimă. Iar nepătrunzând vreun chip drăcesc în inimă, ea va fi goală, precum am spus, și de gânduri. Căci dracii au obiceiul să vorbească cu sufletul și să-1 învețe păcatul prin gânduri, ascunzându-se de el.

73. Așadar prin rugăciunea neîncetată se curăță văzduhul cugetării de norii întunecoși și de vânturile duhurilor răutății. Iar curățindu-se văzduhul inimii, este cu neputință, zice, să nu strălucească în ea lumina dumnezeiască a lui Iisus dacă nu ne vom umfla de sla­vă deșartă, de fumul mândriei și de patima de a ne face arătați. Prin acestea însă ne vom face prea ușuratici pentru cele necuprinse și ne vom găsi fără ajutor de la Iisus, deoarece Hristos, care ne-a arătat smerenia, urăște acestea.

74. Să ne ținem dar de rugăciune și de smerenie, de acestea două, care împreună cu trezvia ne înarmează împotriva dracilor, ca o sabie de foc. Căci cei ce viețuim așa putem să prăznuim în fiecare zi și în fiecare ceas, din inimă, în chip tainic o sărbătoare a bucuriei.

75 Cele opt gânduri mai generale ale răutății, în care se cuprinde tot gândul și din care se nasc toate (ca din Hera și Zeus toți dracii blestemați, cinstiți ca zei de greci, după miturile lor), se suie toate în poarta inimii și, aflând mintea nepăzită, intră unul câte unul la vremea sa. Apoi oricare dintre cele opt gânduri, suindu-se și intrând în inimă, aduce cu sine un roi de alte gânduri nerușinate. și așa, întunecând mintea, ațâță trupul, îndemnîndu-1 la săvârșirea de fapte rușinoase.

76. Deci cel ce păzește capul șarpelui și prin mânioasă împotrivire se folosește de cuvinte curajoase, lovindu-1 cu pumnul în față, a alungat vrăjmașul de la sine. Căci zdrobind capul, a pus pe fugă multe gânduri rele și fapte și mai rele. și astfel cugetarea rămâne netulburată, Dumnezeu primind privegherea ei asupra gândurilor și dăruindu-i, în schimb, să știe cum trebuie să biruiască pe cei ce o războiesc și cum trebuie inima să se curețe pe încetul de gândurile care spurcă pe omul dinăuntru. Căci zice Domnul Iisus: "Din inimă ies gândurile rele, curvie, preacurvie... și acelea sunt care spurcă pe om".

77. Deci așa poate sufletul să stea, întru Domnul, în cuviința, în frumusețea și în dreptatea sa, cum a fost zidit de la început de Dumnezeu bun foarte și curat, precum zice marele slujitor al lui Dumnezeu, Antonie: "Sufletul având minte după fire, se susține în virtute". Sau iarăși zice: "Dreptatea sufletului stă în a păstra mintea după fire, precum a fost zidită". Iar peste puțin zice iarăși: "Să ne curățim cugetarea, căci eu aed că dacă sufletul s-a curățit din toate părțile și rămâne în starea firească, poate, ajungând străvăzător, să vadă mai mult și mai departe decât dracii, având în el pe Domnul, care-i descoperă". Acestea le spune vestitul Antonie, cum zice marele Atanasie în "Viața" lui.

78. Orice gând este o nălucire a unui lucru sensibil, apărută în minte. Căci Asirianul fiind minte, nu poate să ne amăgească altfel, decât folosindu-se de lucrurile cunoscute de noi prin simțuri și obișnuite nouă.

79.Precum nu ne este cu putință să urmărim păsările ce zboară în aer, fiind noi oameni, sau să zburăm ca ele, firea noastră neavând această însușire, la fel nu e cu putință să biruim gândurile drăcești ce ni se întâmplă să vină, fără rugăciune trează și deasă, sau să străbatem cu ochiul minții țintă spre Dumnezeu; iar dacă nu, vezi pământul.

80. Drept aceea, dacă vrei cu adevărat să acoperi cu rușine gândurile și să te liniștești cu dulceață și să păstrezi cu ușurință trezvia din inimă, să se lipească rugăciunea lui Iisus de răsuflarea ta și vei vedea cum se împlinește aceasta în puține zile.

81. Precum nu e cu putință să se scrie slove în aer, căci acestea trebuie să se scrie pe vreun lucru, ca să se păs­treze multă vreme, la fel trebuie să lipim rugăciunea lui Iisus Hristos de trezvia ostenitoare, ca virtutea prea frumoasă a trezviei să rămână statornic împreună cu El și prin El să ni se păstreze nerăpită în veac.

82. "Întoarce, zice, spre Domnul lucrurile tale și vei afla har". Drept aceea să nu se zică și despre noi de Proorocul: "Aproape ești, Doamne, de gura lor, dar departe de rănunchii lor".73 Nimeni altul nu va aduce inimii în chip statornic pace dinspre partea patimilor, decât numai Iisus Hristos, Cel ce a unit pe cele ce se aflau la mare depărtare una de alta.

83 Sufletul e întunecat deopotrivă de acestea două: de vorbirile gândurilor în cugetare și de întâlnirile și vorbele deșarte de afară. Cei ce vreau să fie feriți de păgubirea minții trebuie să se întristeze atât de gânduri­le cât și de oamenii cărora le place să vorbească degeaba, pentru o pricină foarte binecuvântată: ca nu cumva, întunecându-se mintea, să i se moleșească trezvia. Căci întunecându-ne din pricina uitării, ne pierdem mintea.

84. Cel ce-și păzește curăția inimii cu toată sârguința, va avea de învățător pe legiuitorul ei Hristos, care-i șoptește tainic voia Sa. "Auzi-voi ce va grăi în Domnul Dumnezeu"4 zice David arătând acest lucru. Iar ară­tând cercetarea ce și-o face mintea sie-și pentru războiul cel mintal (inteligibil) și sprijinirea ajutătoare a lui Dumnezeu, spune: "Va zice omul: fi-va oare roadă drep­tului?"75 Apoi arătând efectul ce rezultă din amândouă, printr-o întâlnire între ele, zice: "Așadar este Dumnezeu, care-i judecă pe ei pe pământ",76 adică pe dracii vicleni în pământul inimii noastre. și-n altă parte zice: "Apropia-se-va omul și inima adâncă, și se va înălța Dumne­zeu; și atunci rănile de la ei li se vor părea ca niște săgeți de prunci".77                                             ,.

85 Să ne călăuzim inima pururea, povățuiți de înțelep­ciune, după sfințitul cântăreț, respirând necontenit însăși puterea lui Dumnezeu Tatăl și înțelepciunea lui Dumnezeu, Hristos Iisus. Iar dacă moleșindu-ne de vreo împrejurare oarecare, vom slăbi lucrarea minții, în dimineața următoare să strângem iarăși bine mijlocul minții și să ne apucăm cu putere de lucru, știind că nu vom avea apărare, noi care cunoaștem binele, de nu-1 vom face.

86. Precum mâncările aducătoare de boală, îndată ce au fost primite în trup supără, iar cel ce le-a mâncat, simțind îndată vătămarea caută să le verse mai repede. prin vreun leac și așa rămâne nevătămat, la fel și mintea, când a primit să înghită gândurile și simte amărăciunea lor, le varsă cu ușurință prin rugăciunea lui Iisus, strigată din adâncurile inimii, și le leapădă cu desăvârșire, precum a învățat și cercetat cu știință acest lucru cei ce se îndeletnicesc cu trezvia.

87. Unește cu răsuflarea nării trezvia și numele lui Iisus, sau gândul neuitat la moarte și smerenia. Căci amândouă sunt de mare folos.

88. Zis-a Domnul: "Învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre"

89 Zis-a Domnul: "Cel ce se va smeri pe sine ca acest prunc se va înălța, iar cel ce se înalță pe sine se va smeri".79 "învățați de la mine", zice; vezi că smerenia este învățătură? Căci porunca Lui este viața veșnică, iar aceasta e smerenia. Așadar, cel ce nu este smerit a căzut din viață și în partea cea dimpotrivă se va afla.

90. Dacă toată virtutea se săvârșește prin suflet și trup, iar pe de altă parte și sufletul și trupul sunt făpturi ale lui Dumnezeu, prin care, cum am zis, se împlinește virtutea, cum nu aiurăm în chipul cel mai cumplit, fălindu-ne cu podoabele străine ale sufletului și ale trupului, umblând adică după slava deșartă și sprijinindu-ne de mândrie, ca un toiag de trestie? și cum nu ridicăm astfel împotriva capului nostru, pentru nelegiu­irea și nebunia noastră, ca tot ce poate fi mai înfricoșat, pe Dumnezeu, care ne întrece cu măreția sa nemăr­ginită? Căci "Domnul celor mândri le stă împotrivă".80 In loc de urma Domnului întru smerenie, ne împrie­tenim cu dracul trufaș, vrăjmașul Domnului, din pricina, cugetului mândru și iubitor de slavă deșartă. Din pricina aceasta spune Apostolul: "Căci ce ai, ce n-ai luat”; oaie te-ai făcut tu pe tine însuți? Iar dacă ai luat de la Dum­nezeu trupul și sufletul, din care, în care și prin care se înfăptuiește toată virtutea, "ce te lauzi ca și când n-ai fi luat?" Căci Domnul este cel ce ți le dăruiește ție acestea.

91.  Peste tot curăția inimii, prin care se află în noi smerenia și tot binele ce coboară de sus, nu stă în altceva decât în a nu îngădui gândurilor ce se apropie să intre în suflet.

92. Paza minții cu Dumnezeu, care stăruie în suflet numai prin Dumnezeu, dă înțelepciune minții în luptele cele după Dumnezeu. Căci nu puțină destoinicie îi dă ea celui ce se împărtășește de ea, spre chivernisirea faptelor și cuvintelor, sale cu judecată bine primită la Domnul.

93 Semnele preotului în Vechiul Testament erau preînchipuiri ale inimii curate, ca și noi să avem grijă de veșmântul inimii, ca nu cumva să se înnegrească din pricina păcatului, ci să-1 curățim cu lacrimi, cu pocăință și cu rugăciune. Căci mintea este un lucru ușor și anevoie de oprit de la amintiri nelegiuite; un lucru care se ia ușor după nălucirile rele și bune ale cugetării.

94. Cu adevărat fericit este cel ce s-a lipit în cugetare de rugăciunea lui Iisus și-L strigă pe El neîncetat în ini­mă, cum s-a unit aerul cu trupurile noastre, sau flacăra cu ceara. Venind soarele pe deasupra pământului face ziuă; iar numele sfânt și prea cinstit al Domnului Iisus luminând în cugetare neîncetat naște nenumărate înțelesuri, asemenea soarelui.

95 După ce se împrăștie norii, văzduhul se arată curat. Iar după ce au fost împrăștiate nălucirile patimi­lor, de către soarele dreptății Iisus Hristos, obișnuiesc să se nască în inimă înțelesuri luminoase și stelare din tot văzduhul ei luminat de Iisus Hristos. Căci zice Ecleziastul: "Cei ce nădăjduiesc în Domnul vor înțelege adevărul și cei credincioși în dragoste, vor petrece cu Dânsul".81

A zis careva dintre Sfinți: ''Dacă ții minte răul, ține minte și răul de la draci; și dacă dușmănești, dușmănește trupul de-a pururi. Trupul e prieten viclean, și dacă e slujit te războiește și mai mult. și iarăși: "Câștigă duș­mănie împotriva trupului și luptă împotriva pântece-lui".82

96. în cuvintele de până aci ale sutei întâi și a doua am înfățișat ostenelile sfințitei liniști a minții. Ele nu cuprind numai fructele cugetării noastre, ci și cele ce le-am învățat din cuvintele înțelepților de Dumnezeu Părinți despre curăția minții. Iar acum după ce am spus aceste puține lucruri, pentru a arăta câștigul ce vine din păzirea minții, vom înceta a grăi.

97. Vino așadar și-mi urmează spre unirea cu fericita păzire a minții, oricine ai fi tu cel ce dorești în duh să vezi zile bune, și te voi învăța în Domnul lucrarea văzută și viețuirea Puterilor inteligibile.

98. Căci nu se vor sătura îngerii să laude pe Făcătorul, nici mintea curată să se ia la întrecere cu ei. și precum ființele netrupești nu se îngrijesc de hrană, așa nici ființele netrupești în trup nu se îngrijesc de ea, dacă vor intra în cerul liniștii minții.

99. Precum Puterile de sus nu se îngrijesc de bani sau de avuții, așa nici cei ce și-au curățit vederea sufletului și au ajuns la deprinderea virtuții nu vor fi îngrijați de asuprirea de la duhurile rele. și precum acelora le este vădită bogăția înaintării în Dumnezeu, la fel și acestora le este vădită dragostea către Dumnezeu și iubire, ațintirea și suirea spre Dumnezeu. Iar întinzându-se și mai mult în suirea lor cu dragoste și nesaț, din pricină că au gustat din dorul dumnezeiesc și extatic, ei nu se vor opri până nu vor-ajunge pe Serafim, și nu vor pregeta în trezvia minții și în urcușul iubitor până nu se vor face îngeri, în Hristos Iisus Domnul nostru.

100. Nu este venin mai tare ca veninul aspidei și al vasiliscului, și nu este păcat mai mare ca păcatul iubirii trupești de sine. Iar ca pui zburători ai iubirii trupești de sine, ai pe aceștia: laudele în inimă, încântarea de sine, lăcomia pântecelui, curvia, slavă deșartă, pizma și coroa­na tuturor: mândria, care știe să cucerească nu numai pe oameni, ci și pe îngerii din ceruri și să-i îmbrace în întuneric în loc de lumină. 

Acestea ți le-a scris, Teodule, cel ce poartă numele isihiei, deși e dezmințit de fapte. Dar poate nu sunt ale noastre ci cât ni le-a dat Dumnezeu, Cel lăudat și slăvit în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, de toată firea rațională, de îngeri, de oameni și de toată zidirea, pe care a făcut-o Treimea cea negrăită, Dumnezeu cel unul, de a cărui împărăție strălucită să avem și noi parte prin rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și ale Cuvioșilor noștri. Cărui Dumnezeu necuprins i se cuvine slava veșnică, Amin.